Дослідження на основі ГРАКу

Tetiana Kovalova. Verbalization of the term-concept “European Integration” in Ukrainian political and legal discourse (based on GRAC media materials).

Анна Бордовська. Правописна та лексична варіянтність у публіцистиці періоду другої світової війни (на матеріялі ГРАКУ). Мовні і концептуальні картини світу. 2024, №75. С. 36-59.

Jana Kockova, Hanna Sytar. The Most Frequent Lemmas in the Ukrainian and Czech Corpus as a Resource for Foreign Language Learning and Teaching. Зборник Матице српске за славистику. Vol. 2024, No. 105 (2024), p. 369–382.

Olena Synchak. Military Feminine Personal Nouns: A Corpus-Based Update to the Web Dictionary of Ukrainian Feminine Personal Nouns. eLEX, 2023

Vasyl Starko and Olena Synchak. Feminine Personal Nouns in Ukrainian: Dynamics in a Corpus. CEUR, 2023

Дика Л., Шведова М.  Синонімія в українській мові і проблеми суржику (на прикладі синонімного ряду зі значенням 'мабуть'). Мова: класичне - модерне - постмодерне. 2023. №9. С. 50-71. 

Ю. Чемерис, О. Нахлік, А. Рисін, М. Шведова. Нормалізація желехівки в ГРАКу [Normalization of a Historic Western Ukrainian orthographic system Zhelekhivka in the Ukrainian Language Reference Corpus (GRAC)]. In Proceedings of the IEEE 18th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT). 20 Oct. 2023. LVIV, Ukraine. 

Наталія Чейлитко, Рупрехт фон Вальденфельс. 2023. Векторна семантична модель для вивчення розподілу значень українських слів [Exploring Word Sense Distribution in Ukrainian with a Semantic Vector Space Model]. In Proceedings of the Second Ukrainian Natural Language Processing Workshop (UNLP), pages 73–78, Dubrovnik, Croatia. Association for Computational Linguistics.

Людмила Дика, Марія Шведова. Історія і нормативний статус прийменника / префікса од‑ в українській мові нового часу. Slavia Orientalis, 2022, vol. LXXI, No 4, 797-818

Olena Synchak and Vasyl Starko. Ukrainian Feminine Personal Nouns in Online Dictionaries and Corpora. CEUR, 2022

Наталя Кобченко. Формальні параметри сучасного українського вокатива: процеси уніфікації іменникової парадигми. Лінгвістичні студії. Випуск 44. 2022. С. 40-61.

Наталя Кобченко. Семантико-прагматичний потенціал прецедентного висловлення в українському масмедійному дискурсі. Slavia Orientalis. 2022. TOM LXXI, № 3, S. 625-645.  

Lahjouji-Seppälä, M.Z., Rabus, A. & von Waldenfels, R. Ukrainian standard variants in the 20th century: stylometry to the rescue. Russ Linguist (2022). https://doi.org/10.1007/s11185-022-09262-9 

М. Шведова. Застосування корпусу у викладанні української мови як іноземної. 斯拉夫语言、文化、翻译与教学:现状与前景 [Слов'янські мови, культури, переклад і викладання: сучасний стан і перспективи]. 长春 [Чанчунь], 2022. 227-232.

М. Шведова, Н. Придворова, І. Скибіна. Нормалізація українських текстів ХІХ – початку ХХ ст. в ГРАКу (на матеріалі корпусу творів Лесі Українки) [Maria Shvedova, Nataliia Prydvorova, and Ilona Skibina. Normalization of Early Modern Ukrainian in GRAC: the Case of Lesia Ukrainka's Works]. Proceedings of the 6th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2022). Volume I: Main Conference. Gliwice, Poland, May 12-13, 2022.

М. Шведова, А. Рисін, В. Старко. Опрацювання нестандартного правопису в ГРАКу [Handling of Nonstandard Spelling in GRAC]. IEEE 16th International Conference on Computer Science and Information Technologies; Preprint. 2021

В. Старко, А. Рисін, М. Шведова. Попередня обробка українського тексту для ГРАКу [Ukrainian Text Preprocessing in GRAC]. IEEE 16th International Conference on Computer Science and Information Technologies; Preprint. 2021

М. Шведова, Р. фон Вальденфельс. Регіональна розмітка в ГРАКу, великому референтному корпусі української мови: питання і проблеми [Regional Annotation within GRAC, a Large Reference Corpus of Ukrainian: Issues and Challenges]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 32-45

В. Старко. Реалізація семантичної анотації в українському корпусі [Implementing Semantic Annotation in a Ukrainian Corpus]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 435-447 

О. Левченко, О. Тищенко, М. Ділай. Автоматизована ідентифікація метафор в анотованому корпусі (на основі субстантивних термінів) [Automated Identification of Metaphors in Annotated Corpus (Based on Substance Terms)]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Volume I: Main Conference. Kharkiv, Ukraine, April 22-23, 2021. P. 16-31

Н. Лотоцька. Статистичні дослідження колірного компонента ЧОРНИЙ у текстовому корпусі Р. Іваничука [Statistical Research of the Colour Component ЧОРНИЙ (BLACK) in R. Ivanychuk’s Text Corpus]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 5th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2021). Vol. I, Lviv, Ukraine 2021. 486–497.

Н. Я. Лотоцька. Ідіолект Романа Іваничука: корпуснобазований та лінгвокогнітивний підходи. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 035 — Філологія. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021.

О. С. Таран, Ю. М. Лебеденко. Семантико-дистрибутивний аналіз сленгізмів на основі даних корпусу ГРАК. Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький. 2021, № 21, Том 1. С. 119-123

О. С. Таран, Ю. М. Лебеденко. Лексема дах: літературна vs сленгова. Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 2021. Вип. 54. Ч. IІ. С. 153-161

М. О. Шведова. Лексична варіантність в українській пресі 1920–1940-х років і формування нової лексичної норми. Мовознавство, 2021, № 1. С. 16-35

М. О. Шведова. Мова прози Миколи Зерова на тлі корпусу текстів 1910-1935 років. Мовна особистість: лінгвістика і лінгводидактика / МОН України, Київський націон. лінгвістичний ун-т., Черкаський націон. ун-т. ім. Б. Хмельницького. Київ-Черкаси : вид-во ФОП Гордієнко Є.І., 2020. С. 240-244

М. О. Шведова. Граматичне освоєння запозичених іменників із кінцевим -о в українській мові: корпусне дослідження. Українська мова, 2020, 2(74). С. 13–30

М. Шведова. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (GRAC, uacorpus.org): структура і функціональність [The General Regionally Annotated Corpus of Ukrainian (GRAC, uacorpus.org): Architecture and Functionality]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020. P. 489-506 

В. Старко. Семантична розмітка для української мови: схема категоризації, принципи та інструменти [Semantic Annotation for Ukrainian: Categorization Scheme, Principles, and Tools]. CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the 4th International Conference on Computational Linguistics and Intelligent Systems (COLINS 2020). Volume I: Main Conference. Lviv, Ukraine, April 23-24, 2020

О. Левченко Інтертекстуальність комунікації в українському сегменті інтернету (польські інтертекстеми в українських текстах). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica. Philologica 2020. Ucrainica IX. Současná ukrajinistika. Problémy jazyka, literatury a kultury. 140-145

O. Levchenko, O. Tyshchenko and M. Dilai, Modeling of the Associative Verbal Network and its Cognitive Interpretation (the Conceptual Domain ЗРАДА ‘BETRAYAL’). 2020 IEEE 15th International Conference on Computer Sciences and Information Technologies (CSIT), 2020, pp. 304-307

O. Levchenko, O. Tyshchenko and M. Dilai. Associative Verbal Network of the Conceptual Domain БІДА (MISERY) in Ukrainian. COLINS. 2020.

Р. С. Фисун. Составные неопределенные местоимения в украинском языке. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 14. С. 117-126

O. Levchenko, N. Romanyshyn, & D. Dosyn. Method of Automated Identification of Metaphoric Meaning in Adjective + Noun Word Combinations (Based on the Ukrainian Language). MoMLeT. 2019

О. Левченко. Слова року в українському публічному дискурсі: статистичний та культурний аспекти. Studia-linguistica, 2019. Vol. 15

О. Ю. Петрук, О. П. Левченко. Ідентифікація метафори моделі білий + іменник за методикою кількісного аналізу словникової дефініції. Молодий вчений. Філологічні науки • № 10 (74) • жовтень, 2019 р. С. 505-511 

М. Шведова. Генеральний регіонально анотований корпус української мови (ГРАК) як інструмент дослідження лексико-граматичної варіативності. Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / за ред. проф. О. П. Левченко. Видавництво Львівської політехніки, 2019. С. 145-148 

Є. Садко. Кирилиця та латинка в українській мові. Rentafont.com.ua  

М. О. Шведова. Динаміка синтаксичних конструкцій на позначення шляху при дієсловах руху: корпусне дослідження. Українська мова, 2018. №3. С. 67-79 

М. О. Шведова. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мові. Мовознавство. 2018, №4. С. 40-53

Інтерв'ю і науково-популярні матеріали

Уседоступність матеріалу для зручної роботи з ним: Марія Шведова про ГРАК української мови та неоране поле досліджень. Розмову вела Наталія Коваль. Українська мова та література. №9-10, 2020. С. 12-17.

О. Малаш. Аврал: з корабля за ґрати, з радгоспу в онлайн. Локальна історія

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.